Ninh-Do

Ncash về vùng Buy tốt cho lợi nhuận 20%

Giá lên
Buy: 73
Sell: 92