GameonVentures

NCASH - Thái cực sinh lưỡng nghi

NCASH - Thái cực

Mã giao dịch này đang tiến gần tới mốc buy trung hạn. Vòng xoáy taichi xuất hiện báo hiệu xu hướng đảo chiều chuẩn bị xuất hiện. Tuy nhiên vùng sóng sau xoáy này là xu hướng hiệu chỉnh, vì vậy chúng tôi khuyên bạn nên chú ý vị trí TO.

EP: 51
TP: 252
TG: 376
Take Out Point TO: 174

Sau xu hướng này NCASH có thể về mốc dưới 10 sts

*Luôn xác định SL trong xu hướng giảm

INCUBATE AND INVEST IN THE MOST BRILLIANT GAME PROJECTS IN BLOCKCHAIN with GAMEON

https://gameon.vc/
https://t.me/GameONVentures
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.