FXpro2019

Ncach đang trên đà uptrend, giá tốt để hold dài hạn

Ncach đang trên đà uptrend, giá tốt để hold dài hạn, cần theo dõi thêm xem có phá trend dưới không.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.