FXpro2019

Ncach đang trên đà uptrend, giá tốt để hold dài hạn

Ncach đang trên đà uptrend, giá tốt để hold dài hạn, cần theo dõi thêm xem có phá trend dưới không.