Bin-LD

Tiếp tục tiêu đề NCASH

Vẽ vui ảo tưởng cash sẽ lên 90 ở nến 1h :)))))))))