Bin-LD

Tiếp tục tiêu đề NCASH

Vẽ vui ảo tưởng cash sẽ lên 90 ở nến 1h :)))))))))
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.