thanhhapccc

Tương lai của Near trong chu kỳ này

Giá lên
BINANCE:NEARBTC   NEAR / Bitcoin
Near mới xuất hiện đầu chu kỳ này, và tương lai còn phát triển mạnh mẽ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.