hoduckhanh96

Near liệu sẽ sập trong vài h tới ?

Giá xuống
BYBIT:NEARUSDT.P   NEARUSDT Perpetual Contract
Khu vưc ngắn hạn. khi lực mua ngày càng yếu dấn khi gặp phải vùng cản cứng, liệu sau phát đẩy thứ 3 liệu có thực sự thất bại ?
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.