dautukyluat

Mặt trái của tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia giao dịch future

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Mặt trái của tối ưu hóa lợi nhuận khi tham gia giao dịch future, phái sinh. Mà nhiều người mới không để ý, hoặc chưa cháy tài khoản lần nào do sàn giao dịch ép bán force sell.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.