atm_analytics

Phân tích NEAR - ra mắt Aurora EVM

BINANCE:NEARUSDT   NEAR / TetherUS
Các kịch bản có thể xảy ra: Có thể đón ở 2 vùng

Vùng 1: Khi giá đóng trên fibo 0.5 $3.93 (chờ nến xác nhận vùng này).
Vùng 2: Khi giá hồi về fibo 0.818 $3.12.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.