Lực mua đang có xu hướng đổ về BTC và các coin nền tảng.
Near đang tạo mô hình VDV đảo ngược trên khung H4.
Xem xét đặt 1 lệnh buy tại vùng 8.3 - 8.4 lợi nhuận 20- 30%
Chúc anh em giao dịch thành công.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.