BINANCE:NEARUSDT.P   NEAR / TetherUS PERPETUAL CONTRACT
Long term:
cho buy NEARUSDT
Entry: 6.6993
SL: 5.9
TP: 16.0775
Leverage: 5X

Use as your own risk
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.