jb11712

Phân tích NEAR ngày 09/01/2022

BINANCE:NEARUSDTPERP   NEAR / TetherUS PERPETUAL FUTURES
Cấu trúc tăng

Buy ở ngay ppsignal và vùng HT của VP.
SL nếu phá đáy hoặc giá đóng nến dưới ppsignal 4h.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.