Xu hướng tuần giảm - giá quay trở lại kiếm tra vùng bán quyết liệt nhiều lần
Khung ngày Xuất hiện nhiều lực bán mạnh tại vùng thanh khoản
Cơ hội vào một lệnh bán với tỉ lệ R : R cao

jx
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.