KentNT

NEO/BTC điều chỉnh

Giá xuống
BITTREX:NEOBTC   Neo / Bitcoin
- RSI khung H4 cho tín hiệu phân kỳ
- MACD histogram âm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.