DatTong

NEOUSD, Neo/Dollar, MUA

Giá lên
Hiện tại, Giá đang cho xu hướng đi lên.
Đóng trên vùng hỗ trợ 61.5
--> MUA

FREE Telegram: General news: t.me/ForexCoach
Crypto: t.me/DatTongCrypto
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.