phanvinhhai

NET- Xu hướng tăng xác nhận

Giá lên
NYSE:NET   Cloudflare, Inc.
NET đã có cú pull back hoàn hảo test lại kháng cự vừa vượt qua, và kháng cự chuyển sang hỗ trợ.
Hành trình NET khá dài ở phía trước!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.