xuanhaimmoer

Hợp đồng tương lai khí Gas - Tăng mục tiêu đến vùng kháng cự

Giá lên
NYMEX:NG1!   Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
Tăng mục tiêu đến vùng kháng cự

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.