xuanhaimmoer

Hợp đồng tương lai khí Gas - Tăng mục tiêu đến vùng kháng cự

Giá lên
NYMEX:NG1!   Hợp đồng Tương lai Khí gas tự nhiên
Tăng mục tiêu đến vùng kháng cự