MOEX:NGZ2021   NATURAL GAS FUTURES
4 lượt xem
0
xác định xu hướng
tìm điểm buy, sell ở những vùng kháng cự hỗ trợ cũ