GiaoDichHangHoaPhaiSinh

2/11 trường hợp này đi theo đám đông,

Giá lên
GiaoDichHangHoaPhaiSinh Cập nhật   
NYMEX:NGZ2022   Henry Hub Natural Gas Futures (Dec 2022)
2/11 trường hợp này đi theo đám đông,
Dấu hiệu: - GIá bật tăng lên tại vùng cản + trendline.
Bình luận:
Giá gần về đến TP , dịch SL về entry
Bình luận:
Giá có dấu hiệu quay đầu. chốt 50% volume
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.