NhatHoai

Gom hàng chứng khoán Mỹ - NKE (NIKE)

Giá lên
Nike (NYSE:NKE)  
NYSE:NKE   Nike
Mua khi giá chạm 89 và đóng cửa trên 88
Dừng lỗ 83
Chốt lời 108

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.