ChungKhoanVietMy

#NLG - Cổ phiếu tìm năng tương lai

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
#NLG - Cổ phiếu tìm năng tương lai
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
-----------
- Tài chính công ty tạm ổn.
- Chờ giá phản ứng tại vùng 31000. Có thể đầu tư Kỳ vọng tăng lại đỉnh củ 37000 và xa hơn.