F186

Cổ phiếu NLG mục tiêu 79k-80k

Giá lên
HOSE:NLG   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
Cổ phiếu NLG đang có mô hình đẹp để hoàn thành sóng số 5. Trước đó đã có mô hình tam giác breakout đi lên hướng đến mục tiêu 79.000 - 80.000 trong khoảng 2-3 tháng tới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.