BlockInfo

NPXS/BTC ( PundiX )

Giá lên
BINANCE:NPXSBTC   None
PundiX hiện tại đã hoàn tất mô hình sóng Harmonic Abcde
Kì vọng cho 1 đà tăng trưởng mạnh mẽ:
Hỗ trợ 24h: 17sts
Kháng cự 24h: 18sts
Vùng cần break: 20sts
Kì vọng: 23-32-50
Chúc giao dịch thành công.!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.