HOSE:NSC   CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NSC là một trong những cổ phiếu mạnh và nằm trong danh mục đầu tư dài hạn của mình. Chiến lược mua: sẽ mua tích lũy dần khi giá còn nằm ở nền tích lũy.
NSC liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây và có đội ngũ chuyên gia tốt trong mảng công nghệ giống cây trồng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.