SonPriceAction

US tech 100 critical area to watch

FOREXCOM:NAS100   US 100 Cash CFD
NSXUSD ( chỉ số US tech 100 idex) đang tiếp cận vùng quan trọng và tạo mô hình sideway trên h4, chú ý hành động giá tại vùng kháng cự này. Các kịch ban có thể xảy ra :
1. Nếu giá tiếp cận vùng này và xuất hiện tín hiệu false break bằng 1 hoặc bộ 2 cây nến đảo chiều có range > 1.5 ATR==> sell false break, target vùng đáy của mô hình sideway
2. Nếu giá tiếp cận vùng này mà không có tín hiệu flase break, giá tiếp tục consolidate ( tích lũy ) gần với vùng kháng cự thì khả năng favour cho 1 cú breakout đến alltime high là cao. Trong trường hợp bày buy on break out

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.