DuyCandle

NT2 đầu tư dài hạn với thiết lập ORB

Giá lên
DuyCandle Cập nhật   
HOSE_DLY:NT2   CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2
Rất biết ơn Anh Chị đã theo dõi TRADOM.
Đây là ý tưởng cá nhân nên có rủi ro lớn.
Anh Chị cân nhắc quản trị vốn thật chặt trong đầu tư.
Giao dịch đang hoạt động:
Nhịp tăng ngắn hạn và trở lại ví trí ban đầu.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.