JackieHup

PHÂN TÍCH SÓNG CỔ PHIẾU NTL

Giá lên
HOSE:NTL   CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM
Dự đoán NTL xu hướng tăng giá, đi tiếp sóng 05 kết thúc quanh mốc 48-50 trong thời gian 03 tháng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.