NamHenry

Cổ phiếu tập đoàn Novan Land (Tham Khảo)

Giá lên
NamHenry Cập nhật   
HOSE:NVL   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tham Khảo: Mua vào tại vùng giá hiện tại 55.000 - 58.000
kì vọng tăng đến 69.000 - 71.000
cắt lỗ nếu giá thấp hơn 50.000
Giao dịch đang hoạt động:
Nếu chưa vào kịp, có thể đợi mua tại vùng 57xxx.
vẫn giữ kì vọng ở vùng giá 69-71.
Giao dịch được đóng thủ công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.