NamHenry

Cổ phiếu tập đoàn Novan Land (Tham Khảo)

Giá lên
HOSE:NVL   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Tham Khảo: Mua vào tại vùng giá hiện tại 55.000 - 58.000
kì vọng tăng đến 69.000 - 71.000
cắt lỗ nếu giá thấp hơn 50.000
Giao dịch đang hoạt động: Nếu chưa vào kịp, có thể đợi mua tại vùng 57xxx.
vẫn giữ kì vọng ở vùng giá 69-71.
Giao dịch được đóng thủ công