HOSE:NVL   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
NVL đi sieway cũng tầm 1 năm rồi. Khó để nói lúc nào sideway kết thúc.
Hiện tại giá chạm vùng biên phía dưới bật lên, với khoảng SL để ở dưới vùng sideway, chúng ta kỳ vọng cho một pha đánh lên
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.