NXT/ BTC bắt đầu chu kỳ giảm giá từ 24/12/2017
Đến nay đang nằm trong khu vực tích lũy.
Có thể sắm tới sẽ cho một chu kỳ tăng giá mới.
Nếu có cây nến ngày đóng trên 0.000018 thì cho xu hướng tăng mạnh.
Nếu có cây nến ngày đóng cửa dưới 0.000014 thì giá sẽ giảm mạnh.
Các mốc ngắn có thể đạt được từ 7 - 10 ngày là 0.000020 - 0.000029

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.