NikolaTesla_XL

NZDCAD Kế hoạch BUY theo Mẫu hình nêm

Giá lên
NikolaTesla_XL Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Biểu đồ:
- Hình thành cái nêm
- Giá nằm trên EMA50
- RSI phân kỳ
Hiện tại:
- Giá nằm trên EMA 50, điều này cho thấy giá sẽ Bullish trong tương lai
- Giá break mô hình nêm cũng là một yếu tố nữa cho thấy giá bullish
- RSI phân kỳ đáy => giá tăng
=> Chúng ta hoàn toàn đủ dữ kiện để có thể BUY
Bình luận:
Giá đang lên rất OK

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.