maivanhai

Nzdcad đi xuống.

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Hành động giá hiện tại trên tuần đang cho thấy sự đi xuống tiếp diễn của giá ngay tại vùng hỗ trợ mạnh trên tháng. Thời gian tới ưu tiên đánh xuống cặp tiền này. Mục tiêu là vùng đáy kế tiếp trên tuần.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.