khoahuynh

NZDCAD - Mua thấp bán cao trong Range

khoahuynh Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD hình thành vùng biến động trong khu vực 0.8798 đến 0.8858.
Mua khi giá về 0.8798, Take Profit 5R và dừng lỗ dưới 0.8786.
Bán khi giá lên 0.8860 và dừng lỗ tại 0.8869. TP 3R
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.