chuphuc129

Price action: Bán dài hạn Cặp tiền NZDCAD - Biều đồ tuần W

Giá xuống
chuphuc129 Cập nhật   
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Theo trenline và các vị trí cản, vị trí hiện tại của NZDCAD là vị trí bán rất tốt dài hạn
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.