chuphuc129

Price action: Bán dài hạn Cặp tiền NZDCAD - Biều đồ tuần W

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
Theo trenline và các vị trí cản, vị trí hiện tại của NZDCAD là vị trí bán rất tốt dài hạn
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: đạt mục tiêu