dinhchien

NZDCAD - Tăng theo Pivot, RSI 25/7/2022

FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
- Đỉnh sau cao hơn (HH) có RSI > 70.
- Đáy sau cao hơn (HL) có RSI > 40 .
* Chờ mua ở Fibo 38.2 - 61.8.
- Dừng lỗ: Fibo 0%
- Chốt lời: Fibo 100%.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.