KhanhLinhQuach

Canh NZDCAD trong tuần

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
h4 đang điều chỉnh chờ hồi để buy dài hạn, ai muốn sell thì có thể sell ngắn hạn theo trend điều chỉnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.