PhungQuangMinh

n/ca theo mô hình sóng elios

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
ngày có dấu hiệu đảo chiều. tuần là mộ cây doij nên nó sẽ tét lại trước khi hình thành sóng 5
Bình luận: ngày xâc nhận giảm .tuâng là một cây doij nên nó xẽ quay về vùng 0.98 sau đó tiếp tục đi xuống