PhungQuangMinh

n/ca theo mô hình sóng elios

PhungQuangMinh Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
ngày có dấu hiệu đảo chiều. tuần là mộ cây doij nên nó sẽ tét lại trước khi hình thành sóng 5
Bình luận:
ngày xâc nhận giảm .tuâng là một cây doij nên nó xẽ quay về vùng 0.98 sau đó tiếp tục đi xuống
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.