NguoiLa15

NZD CAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
giao dịch theo hình