phanmanhungqbe

nzdcad 14/2/2022

OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
giá phá lên klv giảm h1 giảm trước . giờ xh hiện tại là tăng, giá đang hồi về gần klv H$ tăng canh buy lên với tp max klv H4 giảm. entry tp như plan
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.