URIFX

NZDCAD: Mua tỷ lệ 1:3

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
27 lượt xem
1
Biểu đồ D1: Có 2 kịch bản:
1. Đi lên để hoàn thành mô hình ABC
2. Đi thẳng xuống để tiếp tục trend giảm.

Biểu điều 1H:
1. Trường hợp 1 của D1: giá hình thành expanded triagle rồi, giá nên đi lên (Bull)
2. Trường hợp 2 của D1: Giá nên hình thành mô hình H&S , vậy giá cũng nên đi lên (Bull)

Kết luận: Buy có cơ hội win hơn sell.