URIFX

NZDCAD: Mua tỷ lệ 1:3

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Biểu đồ D1: Có 2 kịch bản:
1. Đi lên để hoàn thành mô hình ABC
2. Đi thẳng xuống để tiếp tục trend giảm.

Biểu điều 1H:
1. Trường hợp 1 của D1: giá hình thành expanded triagle rồi, giá nên đi lên (Bull)
2. Trường hợp 2 của D1: Giá nên hình thành mô hình H&S , vậy giá cũng nên đi lên (Bull)

Kết luận: Buy có cơ hội win hơn sell.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.