URIFX

@NZDCAD => Đu theo đoạn cuối

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Trend đang giảm mạnh và break channel.
Ít nhất có 1 đoạn nữa.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.