vegas9999

NZDCAD Giá đã phá qua neckline. chờ đợi 1 cú retest để sell

Giá xuống
vegas9999 Cập nhật   
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD Giá đã phá qua neckline. chờ đợi 1 cú retest để sell
Bình luận:
Lệnh này không vào được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.