vegas9999

NZDCAD Giá đã phá qua neckline. chờ đợi 1 cú retest để sell

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
NZDCAD Giá đã phá qua neckline. chờ đợi 1 cú retest để sell
Bình luận: Lệnh này không vào được