traydepro88

nzdcad - nhất dương chỉ - 7-2-2022

Giá lên
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
vào lệnh mua hoặc bán tp và sl như hình
đây là kinh nghiệm cá nhân không phải ptkt hoặc cơ bản nên có thể đúng hoặc sai
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.