tranhoang2th

NZDCAD sell limit như hình

Giá xuống
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
W,D đang là xu hướng giảm.
H4 giá đang hồi về vị trí KC hợp lưu fibo 50
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.