dinhchien

NZDCAD - Vẫn hy vọng 1 đợt retest Top

Giá lên
FX:NZDCAD   New Zealand Dollar/Canadian Dollar
- MACD và FORCE INDEX vẫn hiệu lực để dự đoán cho 1 lần tăng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.