SonPriceAction

Sell limit NZDCAD

Giá xuống
OANDA:NZDCAD   NZD/CAD
Tất cả phân tích cần thiết ở trên chart. 1 Swing trade với tỷ lệ R;R tốt cho cặp NZDCAD

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.