SonPriceAction

NZDCHF canh sell

Giá xuống
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
cặp tiền NZDCHF đang có 1 downtrend đẹp trên ngày, tiếp tục canh sell khi giá hồi về đường ema 20 trên d1

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.