phanmanhungqbe

NZDCHF CANH BUY

OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
XÉT KHUNG D break trend giảm và phá kl giảm khung D . xh giảm h1 h4 hiện tại là xh hồi khung D. canh buy tại kl tăng khung D hiện tại
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.