Mọi người tham khảo
An toàn thì có thể chờ phá kháng cự và mua ở 0.656 và chốt ở cản phía trên