SonPriceAction

NZDCHF - buy the breakout

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Tâm lý risk on tiếp tục được thể hiện rõ với đà tăng của thị trường chứng khoán cùng đà giảm sâu của Vàng. Hiện tại xu hướng tăng trên các cặp tiền risk sentiment vẫn chưa có dấu hiệu parabolic (quá nóng) hoặc exhausted (kệt quệ)
==> Buy NZDCHF khi giá breakout khỏi mô hình bull flag và đóng cửa trên 0.638, SL/Tp như trên hình
Chú ý quản lý vốn hợp lý, không rủi ro quá nhiều cho 1 lệnh giao dịch
Happy and safe trading!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.