NhatHoai

Phân tích Bob Volman H4 | Cơn sóng qua đi | 4/7

Giá lên
OANDA:NZDCHF   NZD/CHF
Hiện tại các cặp tiền chứa J đều đã di chuyển rất mạnh và đã muộn để chúng ta cố gắng đu lên chuyến tàu này. Chúng ta cùng tìm cơ hội khác nhé.

#NZDCHF
Cú pv khối hành vi giá đã xảy ra nhưng ko đẹp, nên ta chờ 1 sóng pullback trở lại dưới biên nhẹ, rồi phá vỡ lên để mua. Đây là cách vào lệnh an toàn nhất.

#CADCHF
Chờ giá tích lũy đi ngang cho đầy hộp rồi mua khi phá lên. Chỉ chọn 1 trong 2 kèo, hoặc có thể vào thêm nếu 1 kèo đã risk-free.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.